KONTAKT DLA INWESTORÓW

BinŻ Spółka Akcyjna
Adres: ul. Olsztyńska 3, 97-400 Bełchatów,
woj. łódzkie, Polska.
Telefon: +48 44 633 86 86
Fax: +48 44 635 60 69
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DANE SPÓŁKI

Nazwa: BinŻ Spółka Akcyjna
Forma prawna: Spółka Akcyjna
Regon: 590022160
NIP: 769-050-26-67
Miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000320932
Kapitał zakładowy: 710 000,00 PLN - wpłacony w całości

 

Komunikaty

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BinŻ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bełchatowie, przy ul Olsztyńskiej 3

Zarząd BINŻ Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie informuje, że na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 2 i 3 art. 403 k.s.h. i § 14 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 8 lipca 2021 o godzinie 13.00 w siedzibie firmy przy ul. Olsztyńskiej 3
Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Bełchatowie, przy ul. Olsztyńskiej 3 z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie następującego porządku obrad:
  1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020
  2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki – zbadanego i zaopiniowanego przez biegłego rewidenta pod względem rzetelności i prawidłowości obejmującego wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 oraz rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020, zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2020 oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia
  3. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki i merytorycznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz opinii co do wniosków Zarządu o pokryciu straty za rok obrotowy 2020
  4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 oraz udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym
  5. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2020
  6. Rozpatrzenie i podjęcie decyzji o pokryciu straty z lat ubiegłych
  7. Omówienie sytuacji firmy oraz zmian w niej zaistniałych
  8. Wolne wnioski.

WEZWANIE NR 1
AKCJONARIUSZA SPÓŁKI BINŻ
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI I PRAW DO AKCJI
NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO DNIA 28 LUTEGO 2021 ROKU

BINŻ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bełchatowie (97-400), przy ul. Olsztyńska 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000320932, posiadająca NIP: 7690502667 oraz REGON: 590022160 (zwana dalej: „Spółką”) niniejszym na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm., zwanej dalej: „Ustawą”)

Dokumenty powyższe akcjonariusz może przesłać listem na adres: BINŻ S.A., ul. Olsztyńska 3, (97-400) Bełchatów lub złożyć osobiście w Spółce w sekretariacie, w dni powszednie, w godzinach 07:00-15:00. 
Złożenie powyższych dokumentów w Spółce umożliwi zarejestrowanie akcji akcjonariusza w rejestrze akcjonariuszy. W celu prawidłowego zarejestrowania akcji i akcjonariusza w rejestrze akcjonariuszy oraz w celu realizacji wszystkich obowiązków ciążących na podmiocie uprawnionym do prowadzenia rejestru akcjonariuszy, akcjonariusz zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych i informacji wskazanych w formularzach stanowiących załączniki do niniejszego Wezwania.

Brak odpowiedzi na Wezwanie i niezłożenie powyższych dokumentów w Spółce może powodować negatywne konsekwencje dla akcjonariusza.

Spółka informuje, że zgodnie z Ustawą moc obowiązująca ww. dokumentów wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Jednakże powyższe dokumenty zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie
ww. Ustawy, tj. do dnia 1 marca 2026 roku.

WEWNĘTRZNE AKTY NORMATYWNE

STATUT SPÓŁKI

Jakie dane o Tobie zbieramy?

Dane zbierane podczas rejestracji

Nasz serwis nie udostępnia (choć jest to możliwe za pośrednictwem używanego systemu CMS) funkcji rejestracji i logowania do systemu. W związku z tym odwiedzając naszą witrynę nie zbieramy żadnych danych rejestracji.

Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, takie jak. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, język, czas spędzony w witrynie, kolor ekranu, rozdzielczość ekranu, wersje dodatku Flash, obsługa języka Java, lokalizacja w sieci, nazwy hostów, szybkość połączenia itp.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.
Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.
Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.
W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeżeli prześlesz nam Swoje dane kontaktowe i poprosisz o kontakt skontaktujemy się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub telefonicznie.

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

O zmianie Swoich danych możesz poinformować nas za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić oraz w celach statystycznych. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Odnośniki do innych stron

Strona BinZ.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu BinZ.pl.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Nasz system CMS nie zbiera żadnych danych osobowych zatem nie wprowadziliśmy systemu do ich zabezpieczeń.

Prawa autorskie

Zawartość stron w tej domenie oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Dokumenty, artykuły, publikacje, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwisy w tej domenie stanowią własność BINŻ S.A. oraz Administratora serwisu.
Kopiowanie i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z właścicielami.

Wyłączenie odpowiedzialności

Dołożyliśmy wszelkich starań, by informacje na tej stronie były jak najbardziej prawidłowe, administrator nie ponosi odpowiedzialności za jej treść.
Materiały mogą zawierać nieścisłości i błędy w pisowni. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność wszelkich formacji wyświetlanych na stronie lub rozpowszechnianych za jej pośrednictwem. Użytkownik który tego nie akceptuje niniejszej polityki, proszony jest o nie odwiedzanie więcej naszego serwisu i nie korzystanie z publikacji rozpowszechnianych przez nas.
Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki, niedokładności, braki i inne błędy oraz nieaktualność lub nieautentyczność jakichkolwiek informacji zawartych na niniejszej stronie.

Zmiany naszej polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Kontakt

Firma zbierająca dane: BINŻ Spółka Akcyjna, 97-400 Bełchatów, ul. Olsztyńska 3, woj. łódzkie, Polska.
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem głównym wskazanym w zakładce ?Kontakt?.