KONTAKT DLA INWESTORÓW

BinŻ Spółka Akcyjna
Adres: ul. Olsztyńska 3, 97-400 Bełchatów,
woj. łódzkie, Polska.
Telefon: +48 44 633 86 86
Fax: +48 44 635 60 69
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DANE SPÓŁKI

Nazwa: BinŻ Spółka Akcyjna
Forma prawna: Spółka Akcyjna
Regon: 590022160
NIP: 769-050-26-67
Miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000320932
Kapitał zakładowy: 710 000,00 PLN - wpłacony w całości

 

Komunikaty

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BinŻ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bełchatowie, przy ul Olsztyńskiej 3

Zarząd BINŻ Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie informuje, że na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 2 i 3 art. 403 k.s.h. i § 14 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 8 lipca 2021 o godzinie 13.00 w siedzibie firmy przy ul. Olsztyńskiej 3
Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Bełchatowie, przy ul. Olsztyńskiej 3 z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie następującego porządku obrad:
  1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020
  2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki – zbadanego i zaopiniowanego przez biegłego rewidenta pod względem rzetelności i prawidłowości obejmującego wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 oraz rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020, zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2020 oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia
  3. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki i merytorycznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz opinii co do wniosków Zarządu o pokryciu straty za rok obrotowy 2020
  4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 oraz udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym
  5. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2020
  6. Rozpatrzenie i podjęcie decyzji o pokryciu straty z lat ubiegłych
  7. Omówienie sytuacji firmy oraz zmian w niej zaistniałych
  8. Wolne wnioski.

WEZWANIE NR 1
AKCJONARIUSZA SPÓŁKI BINŻ
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI I PRAW DO AKCJI
NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO DNIA 28 LUTEGO 2021 ROKU

BINŻ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bełchatowie (97-400), przy ul. Olsztyńska 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000320932, posiadająca NIP: 7690502667 oraz REGON: 590022160 (zwana dalej: „Spółką”) niniejszym na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm., zwanej dalej: „Ustawą”)

Dokumenty powyższe akcjonariusz może przesłać listem na adres: BINŻ S.A., ul. Olsztyńska 3, (97-400) Bełchatów lub złożyć osobiście w Spółce w sekretariacie, w dni powszednie, w godzinach 07:00-15:00. 
Złożenie powyższych dokumentów w Spółce umożliwi zarejestrowanie akcji akcjonariusza w rejestrze akcjonariuszy. W celu prawidłowego zarejestrowania akcji i akcjonariusza w rejestrze akcjonariuszy oraz w celu realizacji wszystkich obowiązków ciążących na podmiocie uprawnionym do prowadzenia rejestru akcjonariuszy, akcjonariusz zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych i informacji wskazanych w formularzach stanowiących załączniki do niniejszego Wezwania.

Brak odpowiedzi na Wezwanie i niezłożenie powyższych dokumentów w Spółce może powodować negatywne konsekwencje dla akcjonariusza.

Spółka informuje, że zgodnie z Ustawą moc obowiązująca ww. dokumentów wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Jednakże powyższe dokumenty zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie
ww. Ustawy, tj. do dnia 1 marca 2026 roku.

WEWNĘTRZNE AKTY NORMATYWNE

STATUT SPÓŁKI