Nasza firma została wybrana w trybie przetargu nieograniczonego na wykonawcę zadania pn.: "Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Bełchatowie".
W dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji "WOD. - KAN." Spółka z o.o. w Bełchatowie na wykonanie ww. zadania.

 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

  1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla 115 podłączeń,
  2. Wykonanie wszelkich robót związanych z budową 158 podłączeń zgodnie z dokumentacją projektową: - opracowaną przez Wykonawcę (w przypadku 115 podłączeń); - przekazaną Wykonawcy przez Zamawiającego (w przypadku 43 podłączeń);
  3. Zgłoszenie wykonanych podłączeń w stanie odkrytym gestorowi sieci, tj. Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji ?WOD.-KAN.? Sp. z o.o. w Bełchatowie,
  4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. Zamówienie pn.: ?Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Bełchatowie? ma na celu poprawę jakości życia i pomoc mieszkańcom Bełchatowa oraz ochronę miejskiego środowiska naturalnego poprzez zorganizowany system odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i eliminację zagrożeń ekologicznych, które niosą zbiorniki bezodpływowe (szamba).

Całość zadania realizowana będzie do końca grudnia 2013 roku.