W ostatnich dniach podpisaliśmy z Miastem Bełchatów reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Bełchatowa umowę na Zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Czaplinieckiej i Cegielnianej w Bełchatowie w ramach zadania pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinieckiej i Cegielnianej w Bełchatowie.

 

Prace wynikające z przedmiotu zamówienia obejmować będą w szczególności:

  • pozyskanie map do celów projektowych,
  • wykonanie opinii o warunkach gruntowo-wodnych,
  • dokonanie zmian zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym w dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem wynikających z przepisów opinii, zgód, uzgodnień łącznie z zmianą decyzji o pozwoleniu na budowę, i przekazanie zamawiającemu: projektu budowlanego zamiennego, projektu wykonawczego zamiennego
  • opracowanie zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym projektu budowlanego na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w ramach pasa drogowego i pompownią ścieków w ul. Cegielnianej oraz kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Cegielnianej w Bełchatowie i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów opinii, zgód, uzgodnień, decyzji i pozwoleń, wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę i przekazanie zamawiającemu: projektu budowlanego, projektu wykonawczego, pozostałych opracowań projektowych
  • wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji ? zakres robót obejmuje wykonanie łącznie ~8000mb sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej
  • przeprowadzenie prób i badań wymaganych dla sieci i obiektów, pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami ST i przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem wybudowanej sieci i obiektów w użytkowanie
  • wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Termin realizacji zamówienia ? II kwartał 2014 roku.